MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / 3 +1 vinkkiä käänteiseen kilpailutukseen

3 +1 vinkkiä käänteiseen kilpailutukseen

- Energiamanagerointi on avain parempaan energianhallintaan


Energiamanagerointi on energiahallinnan jatkuva palvelumalli, jossa kiinteistön tai muun kohteen koko energianhallinta on uskottu yhden toimijan harteille. Lataa jutun lopusta esitäytetty arviointilomake käänteisen kilpailutuksen tueksi.

Käänteinen kilpailutus on kilpailutusmalli, jossa kilpailuttaja määrittää tarjouksille kiinteän hinnan, johon tarjoukset on mitoitettava. Käänteisen kilpailutuksen toteuttaminen edellyttää, että kilpailuttajalla on hyvä käsitys tilaamansa työn sopivasta hinnasta ja laadullisista perusteista, joiden avulla tarjoukset voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen. 

Käänteistä kilpailutusta voi soveltaa monenlaisiin palvelu- ja urakkahankintoihin. Siitä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun kilpailutuksen kohteena on laajempi kokonaisuus, joka sisältää useita vertailukelpoisesti arvioitavia osa-alueita. 

Vertailuperusteiden laatiminen onkin käänteisen kilpailuttamisen vaativin ja eniten esityötä edellyttävä osa-alue. Perusteet on laadittava niin, että niiden avulla saadaan todella selville tarjoajien väliset erot, eli ne eivät saa jäädä ylätason valjuiksi luonnehdinnoiksi.

Energiamanagerointi keskittää energianhallinnan palvelut

Käänteinen kilpailutus soveltuu esimerkiksi energiamanageroinnin kilpailuttamiseen. Energiamanagerointi on jatkuva palvelu, jossa palvelun tilaaja valtuuttaa ulkopuolisen tahon vastaamaan kokonaisvaltaisesti kiinteistönsä tai muun kohteen energianhallinnasta. Energiamanageri siis toteuttaa koko energianhallinnan prosessin kuntoselvityksistä aina mahdollisiin energiaremontteihin asti. 

“Energiahallinnan trendi on jo joitain vuosia ollut kallellaan energiamanageroinnin palveluihin. Tällaisen palvelumallin etu on nimenomaan sen kokonaisvaltaisuus: kun yksi toimija vastaa kaikista energianhallinnan osa-alueista, tällä on kattava kuva kokonaisuudesta ja siitä, minkä keinojen avulla energianhallinta parhaiten paranee. Päätökset toimenpiteistä tehdään toki aina yhdessä asiakkaan kanssa”, Palmian energia-asiantuntija Jari Hokka luonnehtii.

3+1 vinkkiä käänteiseen kilpailutukseen

1. Varmista, että kaikilla on samat lähtötiedot
Käänteinen kilpailutus toimii tehokkaasti vain silloin, kun tarjoukset on laadittu riittävien tietojen varassa. Tämä vaatii kilpailuttajalta halua ja vaivaa käydä vuoropuhelua tarjoajien kanssa.

Ennen tarjousvaihetta käyty vuoropuhelu markkinatoimijoiden kanssa voi auttaa myös kilpailutuksen vertailuperusteiden laatimisessa ja niiden arviointikriteerien valikoitumisessa.

“Yllätyksiltä vältytään, kun energianhallinnan ratkaisua tilatessa ollaan ensin itse hyvin selvillä lähtötilanteesta: kiinteistön perusominaisuuksien lisäksi on hyvä kartoittaa kohteen nykyiset talotekniset järjestelmät sekä LVIK-ratkaisujen nykyinen kokonaiskulutus ja laskea näiden pohjalta kiinteistön ominaiskulutusluvut eli kulutustietojen suhde kiinteistöön ja sen käyttöasteeseen”, Jari Hokka valaisee. 

2. Katse kokonaisuuteen ja tulevaisuuteen
Energiamanageroinnin tapauksessa olennaista on, että palvelun toteuttajalla on riittävät valmiudet toteuttaa energianhallintaa kokonaisvaltaisesti. Tarjousten laatupisteitä laskettaessa huomioon kannattaa ottaa palveluntarjoajan pätevyyden ja suoritettujen sertifikaattien kokonaisuus ja luoda näiden avulla myös katsaus tulevaisuuteen: kun välittömät energianhallinnan toimet on suoritettu, millaisia uusia tarpeita on näköpiirissä myöhemmin ja pystyykö tarjoaja vastaamaan myös niihin?

“Energiaselvityksen ja -todistuksen voi laatia ainoastaan pätevyysvaatimukset täyttävä ja kokeen suorittanut toimija. Tämä puolestaan mahdollistaa tukien hakemisen esimerkiksi uusiutuvan energian projekteihin työ- ja elinkeinoministeriöltä”, Hokka kertoo.

“Monilla toimijoilla on tarjota täsmäratkaisuja johonkin energianhallinnan yksittäiseen osa-alueeseen, mutta tällaiset ratkaisut saattavat lopulta istua huonosti kokonaiskuvaan. Valitsemalla kokonaisvaltaisen toimijan vastaamaan energiamanageroinnista vältytään turhilta ja lyhytnäköisiltä hankinnoilta”, Hokka miettii.

3. Kirkasta tavoitteet 
Palveluhankinnan tavoitteiden huolellinen laatiminen kuulostaa kenties itsestäänselvyydeltä, mutta saattaa jäädä huomaamatta puolitiehen. Tässäkin kohtaa projektin kokonaisvaltaisuus ja eri osa-alueiden yhteispeli korostuu. 

“Energianhallinnan tapauksessa on helppo todeta, että projektiin ryhdytään energiakustannusten pienentämiseksi. Pelkkiin säästöihin pyrkiminen voi kuitenkin osoittautua yksisilmäiseksi tavoitteeksi, jos samalla tullaan heikentäneeksi kohteessa työskentelevien työoloja esimerkiksi viilentämällä kiinteistön lämpötilaa kohtuuttomasti”, Jari Hokka havainnollistaa.

Olemme laatineet käänteisen kilpailutuksen tueksi lomakepohjan, jonka avulla voit hahmotella hankintasi laatuperusteita ja niiden painotuksia. Esimerkki on laadittu energiamanageroinnin palveluita silmällä pitäen, mutta soveltuu hyvin kaikenlaisiin kilpailutushankkeisiin.

 

 

 

 

JULKAISTU: 12.03.2019

AIHEET: Artikkeli Vastuullisuus Kiinteistöpalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

Jaa