MENU

Monessa mukana

Monessa mukana / Kemikaaliton siivous innoittaa Palmiassa

Kemikaaliton siivous innoittaa Palmiassa

Kestävän kehityksen edistäminen on meidän jokaisen vastuulla, ja sen keskiössä ovat jokapäiväiset arjessa tehtävät fiksut valinnat. Yrityksissä yleisin keino vastata tähän haasteeseen lähtee toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisesta ja systemaattisesta työstä niiden pienentämiseksi. Tämän lisäksi tarvitsemme myös uusia ratkaisuja sekä rohkeutta kokeilla niitä. Siivousalalla uusin tulokas on kemikaaliton siivous, joka toivottavasti innoittaa asiakkaitamme yhtä paljon kuin meitä edistämään ympäristövastuullisten siivouspalvelujen hankintaa ja tuotantoa.

Kemikaalikuorma pienemmäksi 

Kemikaalittomasta siivouksesta keskustellaan tällä hetkellä paljon. Aihe nousee tyypillisesti esiin kiinteistöjen sisäilmaongelmista keskusteltaessa sekä ekologista kestävyyttä tavoittelevien yritysten ja kuluttajien toimesta. Tässä vaiheessa mainittakoon, että termin kemikaalittomuus käyttö on kenties hieman kiistanalaista, sillä loppujen lopuksi kaikki tässä maailmassa koostuu kemiallisista aineista ja yhdisteistä. Kemikaalittomuus on ehkä enemmän markkinoinnin kieltä kuin tieteen kieltä, ja siivouksen yhteydessä sillä yleensä viitataan puhdistusmenetelmään, joka ei hyödynnä kemian teollisuuden tuotteita. Olipa termi oikea tai ei, on pyrkimys sen takana kuitenkin tärkeä. Haitallisten kemikaalien käytöstä syntyvä kemikaalikuorma on meille ja luonnon ekosysteemeille todellinen uhka, jonka realisoitumisen pitkäkestoisia vaikutuksia tuskin osaamme edes arvioida. 

Siivousalalla kemikaalikuorman pienentämisen tärkeyttä voi lähestyä ainakin kolmesta näkökulmasta. Vaikka puhdistusaineet ovat kehittyneet ja päivittäisessä ylläpitosiivouksessa käytetään yhä enenevissä määrin ympäristömerkittyjä siivouskemikaaleja, on toiminnasta syntyvä kemikaalikuorma silti yksi alan suurimmista ympäristövaikutuksista. Sen vähätteleminen olisi lyhytnäköistä. Toiseksi, jokaisen 2000-luvulla toimivan siivousyrityksen vastuulla on kehittää alaa suuntaan, jossa asiakkaan oikeus saada puhtaita toimitiloja toteutuu ympäristöarvoja kunnioittaen. Ja kolmanneksi, myös jokaisella siivousalalla työskentelevällä on oikeus työhön, jossa altistuminen haitallisille kemikaaleille on pyritty minimoimaan kaikin mahdollisin olemassa olevin keinoin. 

Kemikaalittoman ammattisiivouksen kärjessä ovat tällä hetkellä menetelmät, joissa tavalliseen vesijohtoveteen on saatu perinteisen puhdistusaineen funktionaaliset ominaisuudet joko suodattamalla vettä, lisäämällä siihen happea tai muuntamalla vesi miljoonia nanokuplia sisältäväksi. Vaikka Suomessa kemikaaliton ammattisiivous on edelleen verrattain pienimuotoista, on menetelmästä näyttöä jo pidemmältä ajalta esimerkiksi naapurimaastamme Ruotsista. Yleisesti ottaen menetelmä soveltuu parhaiten sellaisiin kohteisiin, joissa tavoiteltu hygieniataso ei vaadi desinfioivia menetelmiä. Tällä hetkellä tyypillisiä kohteita kemikaalittomalle siivoukselle ovat muun muassa hotellit, virastot, oppilaitokset sekä päiväkodit. 

Tutkimustulokset rohkaisevat kokeilemaan kemikaalittomuutta

Palmian toimitilapalveluissa kemikaalittoman siivouksen lisääminen on nostettu yhdeksi tärkeimmistä ympäristötavoitteista. Kemikaalittomista siivousmenetelmistä löytyy kuitenkin vielä valitettavan vähän puolueettomia tutkimuksia. Asiakasturvallisuus ja laatu ovat Palmialle keskeisiä asioita ja siksi meille on tärkeää varmistaa tekemiemme muutosten vaikutukset ennen kuin uusia ratkaisuja ryhdytään ottamaan laajemmin käyttöön. Tämän vuoksi olemme halunneet myös itse tutkia ja testata kemikaalittomien menetelmien vaikutusta tilojen hygieenisyyteen. 

Ensimmäiset tutkimukset kemikaalittomilla menetelmillä aloitettiin keväällä 2018. Tutkimuskohteena olivat Aalto-yliopiston opetustilat ja siellä jo pidempään käytössä ollut Aktiivivesi sekä Helsingin kaupungin perusopetuksen koulu, jossa käytössä oli Ultra H2O. Tutkimus toteutettiin ATP-hygieniamittauksilla ja vertailuna käytettiin tavallista vesijohtovettä sekä heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Hygieniamittauksia tehtiin ihmistä lähellä olevilta pinnoilta, kuten pulpeteilta ja pöydiltä sekä kosketuspinnoilta, kuten ovien kahvoista ja vesihanoista. Pyyhintä suoritettiin mikrokuitupyyhkeellä. Ennen pyyhintää pinnoilta otettiin niin sanottu likainen vertailunäyte. Tämän jälkeen pinta jaettiin osiin ja pyyhittiin eri menetelmin kostutetuilla pyyhkeillä. Kosteusaste pyyhkeissä oli kuitenkin sama.  

Tutkimustuloksista emme löytäneet mitään syytä, miksi kemikaalittomat menetelmät eivät soveltuisi ylläpitosiivoukseen. Hygieniamittausten perusteella kemikaaliton menetelmä toimi yhtä hyvin, ellei jopa paremmin kuin vertailussa käytetyt menetelmät. Näiden tulosten perusteella voidaan siis todeta, että kemikaalittomien menetelmien käyttö normaalia hygieniaa vaativissa tiloissa on täysin turvallista. 

Hämeenlinnan Wetteri uusin kemikaalittoman ylläpitosiivouksen testaaja

Aikaisempien tutkimustulosten perusteella Palmiassa päätettiin laajentaa kemikaalittoman siivouksen tutkimusta. Marraskuun 2018 alussa Hämeenlinnan Wetterin toimitiloissa otettiin käyttöön Ultra H2O –menetelmä päivittäisessä ylläpitosiivouksessa. Hämeenlinnassa kärsitään laajasti sisäilmaongelmista ja kaupungin siivouksesta vastaavilla on suuri tahtotila löytää tähän helpottavia ratkaisuja.  Ennen kemikaalittoman siivouksen aloitusta kiinteistössä työskenteleville järjestettiin infotilaisuus sekä lähetettiin kysely liittyen kemikaalittomaan siivoukseen. Kyselyyn vastanneista 80% ei tuntenut kemikaalitonta siivousta ennestään, mutta 75% vastaajista kuitenkin uskoo sen myönteiseen vaikutukseen sisäilmassa. Ennen menetelmän käyttöönottoa tiloissa tehtiin hygienia- ja pölymittauksia, joita tullaan jatkamaan koko tutkimuksen ajan. Tutkimus jatkuu toukokuuhun 2019, jonka jälkeen tarkoituksena on tehdä ratkaisuja kemikaalittoman siivouksen laajemmasta käyttöönotosta Palmiassa. 

JULKAISTU: 22.11.2018

AIHEET: Artikkeli Vastuullisuus Siivouspalvelut

Palmian artikkeli

Palmia Oy

Jaa